Latviešu valodā
Например: декларация НДС
Latvijas Zaļais Punkts

Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku uzskaites pamatojuma dokumenti К записям

Kādus dokumentus var izmantot  Latvijas Republikas teritorijā ievesto un realizēto preču iepakojuma veida un svara pamatošanai?
Saskaņā ar 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 3.pantu dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā Latvijas realizē preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu) vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot.
Ministru Kabineta 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 58. punktā uzskaitīti dokumenti, ar kuriem nodokļa maksātājs var pamatot savā saimnieciskajā darbībā izmantoto vai Latvijas pirmo reizi realizēto preču iepakojuma materiāla veidu un svaru. Pavisam ir iespējams piemērot septiņu veidu dokumentus. Kā redzams, tas nemaz nav maz. Uzņēmumam ir jāprot izvēlēties savai situācijai vispiemērotākais vai ērtāk sagatavojamais dokuments. 

Vai piegādātāja apliecinājums ir visērtāk izmantojamais dokuments ievesto preču iepakojuma uzskaitei? 
Latvijas Zaļais punkts sarunās ar saviem klientiem ir novērojis, ka viņi vislabprātāk cenšas saņemt visu nepieciešamo informāciju no preču piegādātāja. Atbilstoši minētajiem NK noteikumiem, šis dokumenta veids klasificējas kā  „Piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kas apliecina iepakojuma materiāla veidu un svaru”. Īsāk to dēvē par „piegādātāja apliecinājumu”, „iepakojuma lapu”, „iepakojuma sertifikātu” vai citādi.
Tas ir visērtākais dokuments uzņēmumam vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, to sagatavo piegādātājs un pašam nodokļu maksātājam nav jātērē laiks dokumenta sagatavošanai. 
Otrkārt,šim dokumentam nevajadzētu radīt nodokļu maksātājam papildus izdevumus, ja piegādātājs vēsturiski jau to veic pamatojoties uz preču piegādes līguma nosacījumiem. 
Treškārt, tieši piegādātājs parasti vislabāk pārzinatos iepakojumus, kas pievienoti precei visos posmos – no ražotāja līdz loģistikai. 
Izmantojot piegādātāja apliecinājumu uzņēmumam ir jāpievērš uzmanību tam, lai dokuments būtu oriģināls.  Tātad tas nevar būt atsūtīts pa faksu vai e-pastu. Dokumentam obligāti ir jābūt parakstītam un tam ir jāatbilst dokumentu noformēšanas prasībām, lai to varētu atzīt par attaisnojuma dokumentu. 
Bez tam, uzsākot sadarbību ar piegādātāju, uzņēmumam ir jāspēj saprotami izskaidrot un norādīt piegādātājam kādas ziņas tas vēlas redzēt piegādātāja apliecinājumā. Atcerieties, ka piegādātājam ir jānorāda ne tikai iepakojuma svars, bet arī visi materiālu veidi, tai skaitā no plastmasām jāizdala polistirols, bioplastmasa un oksi – sadalāmā plastmasa.

Kā visātrāk atrisināt situāciju un saņemt dokumentu par Latvijā ievesto preču iepakojumu, ja piegādātājs nav devis savu apliecinājumu? 
Otrs dokuments, ko iesaka Latvijas Zaļais punkts, ir Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra izdots atzinums par iepakojuma materiāla veidu un svaru. Šis atzinums tiek sastādīts pamatojoties uz netiešo metodi un pie atzinuma sastādīšanas nav nepieciešams svērt iepakojumu, nodokļa maksātājs tā sastādīšanā var nepiedalīties, jo to veic Latvijas iepakojuma sertifikācijas centra iepakojuma eksperts.  
Visbiežāk uzņēmumi atzinumus izvēlas izmantot gadījumos, kad nav nekādas informācijas par preču iepakojuma veidu un svaru no piegādātāja, uzņēmumam nav iespējas vai nav vēlēšanās tērēt trīs cilvēku darba laiku, lai izpakotu preces, nosvērtu iepakojumu un sagatavotu noteiktas formas aktu. Kā arī gadījumos, kad uzņēmuma grāmatvedim nav daudz laika, lai meklētu citus iespējamos pamatojuma dokumentus un viņš labprāt izmanto ārpakalpojumu šī dokumenta iegūšanai. 
Atzinumus uzņēmumi bieži izmanto arī gadījumos, kad prece nenonāk uzņēmuma noliktavā, bet uzreiz tiek vesta klientam.
Tā, piemēram, gadījumā, kad piegādātājs, no kura uzņēmums iegādājas un ieved Latvijā pārtikas produktus, nav pavaddokumentos norādījis nekādu informāciju par kravas iepakojuma veidu un svaru, uzņēmums nevar atļauties nosvērt iepakojumu, jo tad tiktu bojāta prece. Uzņēmums izvēlas izmantot atzinumu. 
Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinumu sagatavo iepakojuma eksperti, kuri apguvuši iepakojuma materiāla un svara noteikšanu ar netiešo noteikšanas metodi, ko izstrādājis un uztur Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs. Iepakojums netiek noņemts no preces un līdz ar to prece netiek bojāta. Atzinums tiek sastādīts divos eksemplāros viens, no kuriem atrodas pie nodokļa maksātāja, bet otrs trīs gadus tiek glabāts Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrā. 
Lai saņemtu atzinumu par iepakojuma materiālu veidu un svaru, nodokļa maksātājam jāgriežas pie kāda no iepakojuma ekspertiem. Iepakojuma ekspertu saraksts ir pieejams Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra mājas lapā www.lisc.lv

Vai kravas pavaddokumentus vai muitas dokumentus var izmantot iepakojuma uzskaites pamatošanai?
Gadījumos, kad prece tiek ievesta no trešajām valstīm uzņēmums var izmantot muitas iestādes apstiprinātu starptautisko kravas pārvadājumu pavadzīmi vai muitas deklarāciju, uz kuras norādīts muitas deklarācijas numurs un datums. Nosacījums, ka šiem dokumentiem ir jāsatur informāciju par preču iepakojuma materiālu veidiem un to svaru pa materiālu veidiem. 
Šī dokumenta labās īpašības ir līdzīgas kā piegādātāja noformētam un parakstītam dokumentam. Bez tam šo dokumentu likumdevējs ļauj izmantot arī kā kopiju.
Bet iesakām pret šo dokumentu izturēties kritiski, jo to sastāda loģistikas uzņēmums vai muitas deklarants, un vairumā gadījumu šajos dokumentos ir uzrādīts tikai preču transporta iepakojums. Jūsu atbildībā ir identificēt un uzskaitīt visus iepakojums: arī primāro un sekundāro iepakojumu.  

Vai iepakojuma pamatošanai var izmantot rēķinu?
Pievienotās vērtības nodokļa rēķins, kurā ietverta visa nodokļa aprēķināšanai nepieciešamā informācija par iepakojuma materiāla veidu un svaru vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru arī ir dokuments, ka uzņēmumsvar izmantot kā iepakojuma veida un svara pamatojuma dokumentu gadījumos, kad jāuzskaita iepakojums Latvijā ievestai preču kravai. Dokuments pēc būtības ir ļoti līdzīgs piegādātāja apliecinājumam, tikai sastādot šo dokumentu uzņēmums nepieciešamo informāciju par iepakojumu ieraksta jau rēķinā, bet neraksta atsevišķu iepakojuma apliecinājuma lapu. Bez tam rēķins ir derīgs bez paraksta.

Vai rekomendējat izmantot aktu par iepakojuma svēršanu?
Izmantot var arī citus dokumentus, piemēram, aktu. Bet jāņem vērā, ka gadījumos, kad uzņēmums sastāda aktu par faktiski patērētā iepakojuma svaru, uzņēmums tādā veidā apliecina, ka izmanto tiešo svara noteikšanas metodi un  ir jāspēj pierādīt prečuiepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām. Un tad bieži vien izrādās, ka uzņēmums nevar vai nedrīkst izpakot Latvijā ievesto preci un līdz ar to nespēs pierādīt tiešās metodes izmantošanu atbilstoši prasībām.

Kādus iepakojuma pamatojuma dokumentus visbiežāk izmanto Latvijas ražotāji?
Pirmo reizi realizējot Latvijā pašražotas preces, ražotāji izmanto iespēju uzskaitīt iepakojumu piemērojot dokumentu, kas Ministru Kabineta 19.06.2007. noteikumu Nr.404   58.1.punktā un 59.punktā klasificēts kā „Iepakojuma materiāla izlietojuma normas”.
Pozitīvā īpašība šim dokumentam ir tā, ka tajā nav jāatspoguļojas procesam, kā tika noteiktas normas (vai sverot iepakojumu, vai izmantojot citas ziņas un dokumentus) un prasīts norādīt, kurš darbinieks šīs normas noteica. Vienīgā atbildīgā persona par šo normu atbilstību reālajai situācijai ir nodokļa maksātāja paraksttiesīgā persona, jo normu dokuments ir izmantojams kā pamatojuma dokuments tikai tad, ja nodokļa maksātāja paraksttiesīgā persona to ir parakstījusi.
Otra būtiskā prasība šim dokumentam ir tāda, ka tam jāsatur informāciju par konkrētajai precei pievienoto iepakojumu. Tas nozīmē, ka nevar piemērot vienu normu  vienai preču piegādei kopumā, ja tajā ir dažādas preces. 

Kādi ir sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizēto vienreiz lietojamo galda traukus un piederumu veidu un svaru pamatojošie dokumenti?
Visērtākais veids, kā iegūt nepieciešamo informāciju par vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru, ir prasīt šos datus no preču piegādātājiem Tieši piegādātājamjābūt ieinteresētam, lai pircējam būtu viss nepieciešamais vienreiz lietojamo galda trauku un  piederumu kā DRN objektu uzskaitei.  Tas tāpēc, ka vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi var būt izgatavoti, piemēram, no dažādām plastmasām – PET, polistirola, bio-plastmasasun tās atšķirt nereti ir diezgan sarežģīti. Tāpēc jāprasa piegādātājam viņaizdotajā pavadzīmē, rēķinā vai apliecinājumā norādīt preces materiāla veidu un svaru. Novērots, ka sevi cienoši vairumtirgotāji, zinot likumdošanas prasības, arī izdara.
Ja tomēr piegādātājs nesniedz nepieciešamo informāciju, tad iesakām izmantot citas iespējas – piemērojot tiešo metodi: veikt vienreiz lietojamo galda trauku vai piederumu svēršanu, sastādot noteiktās formas aktu, vai pieaicināt iepakojuma ekspertu atzinuma sastādīšanai.
Tomēr jāatceras, ka gadījumā, ja vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi tiek iepirkti mazumtirdzniecībā tālākai izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā, nodoklis par šiem traukiem nav jāmaksā, ja vien var dokumentāri pamatot to iegādi mazumtirdzniecībā Latvijas Republikas teritorijā. Veicot šo trauku pirkumu, rekomendējam, bez kases čeka prasīt no pārdevēja arī kvīti, kurā ir atšifrēts preces nosaukums un daudzums.
Zalais.lv
Zalais.lv 11.12.2012 18:54, просмотры: 104
166 сообщений на сайте
Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.