Latviešu valodā
Например: декларация НДС
Юридическое бюро Inlat Plus

Uzņēmumu vadītāju nodokļu atbildības interesantas nianses К записям

INLAT PLUS valdes locekļa Aleksandra Ļenkovska un ISMA profesores un nodokļu konsultantes Olgas Lukašinas intervija žurnālam BILANCE, rubrika - nodokļi


Nr. 15/16 (363/364) 2015.gada 3.augusts


Tur­pi­nām tē­mu par val­des lo­cek­ļu at­bil­dī­bas no­teik­ša­nas pa­ma­to­tī­bu par lai­kus ne­no­maksā­tiem no­dok­ļiem

 

Lat­vi­jā, sā­kot ar 2015. ga­du, sa­bied­rī­bas val­des lo­cek­ļiem da­žos ga­dī­ju­mos nāksies mak­sāt budže­tā no per­so­nī­giem lī­dzek­ļiem no­ka­vē­to no­dok­ļu sum­mas to uz­ņē­mu­mu vie­tā, ku­rus vi­ņi vada. Lai VID bū­tu ie­spē­ja saukt val­des lo­cek­ļus pie „no­dok­ļu" at­bil­dī­bas, jā­ies­tā­jas da­žiem notei­ku­miem. Ap­ska­tī­sim pla­šāk, ku­ros ga­dī­ju­mos šī at­bil­dī­ba ie­stā­jas un ku­ros – ne.

 

At­šķi­rī­ga at­bil­dī­ba…

 

Val­des lo­cek­ļa vis­pā­rī­gā at­bil­dī­ba ir no­teik­ta Ko­mer­cli­ku­ma 169. pan­tā. Sa­ska­ņā ar šī pan­ta ot­ro da­ļu val­des lo­cek­lis at­bild par zau­dē­ju­miem, ko viņš no­da­rī­jis sa­bied­rī­bai. Un šā­da at­bil­dī­ba neap­ro­be­žo­jas ti­kai ar ie­spē­ja­mo sa­bied­rī­bas pra­sī­ju­mu. Pa­pil­dus Ko­mer­cli­ku­ma 170. pan­tā ir noteikts, ka pra­sī­ju­mu pret val­des lo­cek­li, kurš no­da­rī­jis zau­dē­ju­mus sa­bied­rī­bai un nav tos atlīdzi­nā­jis, var arī celt sa­bied­rī­bas kre­di­tors, kurš ne­var pa­nākt sa­va pra­sī­ju­ma ap­mie­ri­nā­ša­nu no sa­bied­rī­bas. Pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ci­vil­pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

Ja sa­bied­rī­ba tiek pa­slu­di­nā­ta par mak­sāt­ne­spē­jī­gu, tad pa­pil­dus Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 65. pan­ta 8. pun­ktā ad­mi­nis­tra­to­ram uz­lik­ta­jam pie­nā­ku­mam iz­vēr­tēt un celt tie­sā pra­sī­bu pret val­des locek­li par vi­ņa no­da­rī­to zau­dē­ju­mu at­lī­dzī­bu (va­do­ties pēc Ko­mer­cli­ku­ma 169. pan­ta), ar Maksāt­ne­spē­jas li­ku­mu ir no­teik­ta arī spe­ci­ālā val­des lo­cek­ļa at­bil­dī­ba par do­ku­men­tu nenodošanu, ja ad­mi­nis­tra­to­ram ne­tiek no­do­ti sa­bied­rī­bas grā­mat­ve­dī­bas do­ku­men­ti vai tie ir tā­dā stā­vok­lī, kas ne­ļauj gūt skaid­ru priekš­sta­tu par sa­bied­rī­bas da­rī­ju­miem un man­tas stā­vok­li pē­dē­jos tri­jos ga­dos pirms mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa pa­slu­di­nā­ša­nas. Pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ci­vil­pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

Li­ku­ma par no­dok­ļiem un no­de­vām 60. pan­tā li­kum­de­vējs arī ir no­tei­cis val­des lo­cek­ļa spe­ci­ālo at­bil­dī­bu par sa­bied­rī­bas no­ka­vē­ta­jiem no­dok­ļiem – pie­nā­kums at­lī­dzi­nāt sa­bied­rī­bas no­ka­vē­tos no­dok­ļu mak­sā­ju­mus. Šī at­bil­dī­ba ie­stā­jas, ti­kai iz­pil­do­ties vi­siem 60. pan­ta 1. da­ļā no­rā­dī­tajiem kri­tē­ri­jiem. Fak­tis­ki tā ir spe­ci­ālā val­des lo­cek­lim pie­mē­ro­ja­mā at­bil­dī­ba, ga­dī­ju­mā ja sa­bied­rī­bai ir no­dok­ļu pa­rā­di, sa­bied­rī­ba nav lai­kus ie­snie­gu­si mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa ie­snie­gu­mu un val­des lo­cek­lis nav iz­pil­dī­jis šā­diem ga­dī­ju­miem no­teik­tās dar­bī­bas, tur­klāt pie­ļā­vis sa­bied­rī­bas ak­tī­vu aiz­plū­di. At­šķi­rī­bā no ie­priekš mi­nē­ta­jiem ga­dī­ju­miem šeit pra­sī­ju­mi pret val­des lo­cek­li tiek cel­ti ad­mi­nis­tra­tī­vā pro­ce­sa no­teik­ta­jā kār­tī­bā.

 

At­bil­sto­ši li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" 60. pan­ta pra­sī­bām VID tie­sī­bas pie­pra­sīt atlīdzināt no­dok­ļu pa­rā­dus no val­des lo­cek­ļiem ro­das, vienlaikus iz­pil­do­ties piec­iem šā­diem nosa­cī­ju­miem:

1) no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu sum­ma pār­sniedz 50 Lat­vi­jas Re­pub­li­kā no­teik­to minimālo mē­neš­al­gu kop­sum­mu;

2) lē­mums par no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu pie­dzi­ņu ir pa­zi­ņots ju­ri­dis­kai per­so­nai;

3) kon­sta­tēts, ka pēc no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu iz­vei­do­ša­nās ju­ri­dis­kā per­so­na ir atsavināju­si ak­tī­vus tā­dai per­so­nai, ku­ra at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­bilst ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas jē­dzie­nam Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma iz­prat­nē;

4) ir sa­stā­dīts akts par pie­dzi­ņas neie­spē­ja­mī­bu;

5) ju­ri­dis­kā per­so­na nav iz­pil­dī­ju­si Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­mā no­teik­to pie­nā­ku­mu ie­sniegt juridis­kās per­so­nas mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­sa pie­tei­ku­mu.

 

 

Ti­kai – ju­ri­dis­kās per­so­nas

Mek­lē­jot in­te­re­san­tas īpat­nī­bas jaun­ajā li­ku­ma nor­mā par no­dok­ļu at­bil­dī­bu, vis­pirms uz­ma­nī­gi iz­la­sī­sim XI no­da­ļas no­sau­ku­mu: „Ju­ri­dis­kās per­so­nas no­ka­vē­to no­dok­ļu mak­sā­ju­mu atlīdzinā­ša­na". Tas, pirm­kārt, no­zī­mē, ka VID ir tie­sīgs veikt no­ka­vē­to no­dok­ļu pa­rā­du atlīdzinā­ša­nu no ju­ri­dis­kās per­so­nas val­des lo­cek­ļiem.

 

To­mēr ne vi­siem ko­mer­san­tiem un uz­ņē­mē­jiem ir šāds „ju­ri­dis­kās per­so­nas" sta­tuss. Pie­mē­ram, starp piec­iem Ko­mer­cli­ku­mā no­sauk­ta­jiem ko­mer­san­tiem ju­ri­dis­kās per­so­nas sta­tuss ir ti­kai SIA un AS. Nedz in­di­vi­du­ālam ko­mer­san­tam, nedz piln­sa­bied­rī­bai vai ko­man­dīt­sa­bied­rī­bai šā­da sta­tu­sa nav. Ne­ska­to­ties uz to, ka da­ži li­ku­mi (pie­mē­ram, Mak­sāt­ne­spē­jas li­kums) pie­lī­dzi­na pēdē­jos trīs ko­mer­san­tus ju­ri­dis­kām per­so­nām, tie to­mēr ne­kļūst par tā­diem. Un tā­das in­sti­tū­ci­jas kā „val­de" vi­ņiem nav. Tā­dēļ sa­ska­ņā ar li­ku­ma bur­tu no­dok­ļu no­mak­sai pa­rād­niek­fir­mas vie­tā šie ko­mer­san­ti ne­var tikt sau­kti.

 

To­ties da­žās ne­ko­mer­ci­ālās or­ga­ni­zā­ci­jās (bied­rī­bās, no­di­bi­nā­ju­mos, ko­ope­ra­tī­vos u. tml.) ir gan val­de, gan pie­nā­kums mak­sāt no­dok­ļus, gan ie­spē­ja uz­sākt mak­sāt­ne­spē­jas pro­ce­su. Individuāliem uz­ņē­mu­miem, zem­nie­ku un zvej­nie­ku saim­nie­cī­bām (kā per­so­nāl­sa­bied­rī­bām) nav val­des, un li­ku­ma jaun­ās nor­mas par at­lī­dzi­nā­ša­nu tos ne­skar. Pro­tams, šo vei­do­ju­mu saim­nieks, kā arī ko­mer­sants, kam nav ju­ri­dis­kās per­so­nas sta­tu­sa, pa­kļauts pil­nai man­tis­kai at­bil­dī­bai. Bet to­mēr – šo per­so­nu sau­kša­nas pie at­bil­dī­bas nor­mas un pro­ce­dū­ras at­šķir­sies no tā­dām, kā­das aprak­stī­tas li­ku­mā „Par no­dok­ļiem un no­de­vām".

 

Vai kļūt par pro­kū­ris­tu?

Kā zi­nāms, LR Ko­mer­cli­kuma 169. pan­ts no­sa­ka, ka par sa­bied­rī­bas zau­dē­ju­miem so­li­dā­ri ir atbil­dī­gi val­des lo­cek­ļi (par to, ka slik­ti va­dī­ja) un pa­do­mes lo­cek­ļi (par to, ka slik­ti uz­rau­dzī­ja).

Kas at­tie­cas uz sa­bied­rī­bas zau­dē­ju­miem, sa­ka­rā ar ku­riem ro­das no­rā­dī­tā KL at­bil­dī­ba, tad ar nodok­ļiem, ta­jā skai­tā ne­sa­mak­sā­ta­jiem un no­ka­vē­ta­jiem, tiem nav sa­ka­ra. Ar šo tē­mu ir sais­tīts AT Se­nā­ta ver­dikts lie­tā Nr. SKC-622/2012 par pra­sī­bu pret kā­das sa­bied­rī­bas val­des lo­cek­ļiem par ap­rē­ķi­nā­to, bet bu­dže­tā ne­sa­mak­sā­to no­dok­ļu ie­tu­rē­ša­nu. Pra­sī­ba bi­ja pa­ma­to­ta ar val­des locek­ļu no­lai­dī­bu – vi­ņu vai­nu par kļū­dām no­dok­ļu ap­rē­ķi­nos, neiz­pil­dot pie­nā­ku­mu uz­rau­dzīt pil­nī­gu un sav­lai­cī­gu no­dok­ļu no­mak­su. To­mēr tie­sa pra­sī­bu no­rai­dī­ju­si – ti­ka at­teikts ie­tu­rēt nodok­ļus no val­des. Šis fakts ir viens no ie­mes­liem spe­ci­ālās (šo­brīd ana­li­zē­ja­mās) nor­mas izstrādei li­ku­mā „Par no­dok­ļiem un no­de­vām".

 

Kā re­dzams, ne vi­siem ko­mer­sa­bied­rī­bu va­dī­tā­jiem nāk­sies fir­mas vie­tā mak­sāt bu­dže­tā nodokļus. Pa­do­mes lo­cek­ļiem šo ne­pa­tī­ka­mo pie­nā­ku­mu uz­likt neiz­do­sies, arī pro­kū­ris­tiem ne. Un di­rek­to­ram (ja vien viņš nav val­des lo­cek­lis) – tā­pat. Par kļū­dai­niem lē­mu­miem, ku­ru rezultātā iz­vei­do­jas si­tu­āci­ja, kad nav nau­das no­dok­ļu no­mak­sai, at­bil­dēs ti­kai val­des lo­cek­ļi.

Ņe­mot vē­rā, ka tie­ši val­des lo­cek­ļiem pas­tāv arī ci­ti drau­di (būt ie­kļau­tiem VID un Uz­ņē­mu­mu re­ģis­tra „spe­ci­āla­jā sa­rak­stā", sa­ņemt ad­mi­nis­tra­tī­vo so­du, kā arī da­žos ga­dī­ju­mos tiem ir paredzē­ta kri­mi­nāl­at­bil­dī­ba), val­des lo­cek­ļa amats kļūst aiz­vien ma­zāk pie­vil­cīgs un vai­rāk –riskants. Bet vil­tī­giem uz­ņē­mē­jiem pie­aug vēl­me va­dīt fir­mu pro­kū­ris­ta lo­mā, no­zī­mē­jot par valdes lo­cek­ļiem kā­das ci­tas per­so­nas...

 

Kuras ir „ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas"?

Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pants pa­skaid­ro tre­šo no­tei­ku­mu, kas ne­pie­cie­šams, lai ie­stā­tos val­des lo­cek­ļu at­bil­dī­ba. Tas sniedz at­bil­di uz jau­tā­ju­mu: kam val­des lo­cek­lis ne­drīkst at­sa­vi­nāt ak­tī­vus? Lūk, uz­skai­tī­jums:

 

(1) Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku at­zīs­ta­mas šā­das per­so­nas:

1) pa­rād­nie­ka da­līb­nie­ki (ak­ci­onā­ri) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ri, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļi;

2) pro­kū­rists un ko­mer­cpil­nvar­nieks;

3) per­so­na, ku­ra sa­stāv ar pa­rād­nie­ka di­bi­nā­tā­ju, da­līb­nie­ku (ak­ci­onā­ru) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ru, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļiem lau­lī­bā, rad­nie­cī­bā vai svai­nī­bā līdz 2. pa­kā­pei;

4) kre­di­tors, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar pa­rād­nie­ku.

 

(2) Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku ša­jā pan­tā mi­nē­tās per­so­nas ir atzīstamas, ja tās ša­jā sta­tu­sā bi­ju­šas pē­dē­jo 5 ga­du lai­kā pirms ju­ri­dis­kās per­so­nas maksātnespē­jas pro­ce­sa pa­slu­di­nā­ša­nas die­nas.

Šeit ir re­dzams, ka starp no­tei­ku­miem, ku­ru re­zul­tā­tā ro­das at­bil­dī­ba par ne­sa­mak­sā­tiem nodokļiem, ir li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" vā­jā vie­ta – 60. pan­ta 1. da­ļas 3. punkts:

„Kon­sta­tēts, ka pēc pa­rā­da iz­vei­do­ša­nas ju­ri­dis­kā per­so­na ir at­sa­vi­nā­ju­si ak­tī­vus tā­dai per­so­nai, ku­ra at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­bilst ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas jē­dzie­nam Mak­sāt­ne­spē­jas likuma iz­prat­nē."

Tā­tad, ja ak­tī­vi at­sa­vi­nā­ti jeb­ku­rai ci­tai per­so­nai (īpaš­nie­kam, vi­ņa lau­lā­ta­jam, ra­di­nie­kam vai fir­mas īpaš­nie­ka svai­nim, pa­do­mes lo­cek­lim, kre­di­to­ram, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar parādnieku...), tad 3. pun­kta ie­ro­be­žo­jums ne­maz ne­vei­do­jas?! Un val­dei neie­stā­jas no­dok­ļu atbil­dī­ba?!

Ie­spē­jams, uz­ma­nīgs la­sī­tājs jau ir pa­ma­nī­jis vai pa­ma­nīs ap­rak­stī­to li­ku­ma nor­mas ne­pil­nī­bu un turp­māk rū­pī­gāk iz­vē­lē­sies per­so­nas, uz ku­ru vār­da at­sa­vi­nās kom­pā­ni­jas ak­tī­vus, jo ra­dī­sies vēlme tos „iz­slēgt no uz­skai­tes".

 

Lai šī ne­pil­nī­ba tik­tu lik­vi­dē­ta, bū­tu jā­pre­ci­zē 60. pan­ta 1. da­ļas 3. pun­kta for­mu­lē­jums. Pie­mē­ram, iz­slē­dzot no tek­sta vār­dus „at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li". Un tad teksts ska­nē­tu šā­di:

"Kon­sta­tēts, ka pēc pa­rā­da iz­vei­do­ša­nas ti­ka at­sa­vi­nā­ti ak­tī­vi ie­in­te­re­sē­tai per­so­nai(Maksātnespē­jas likuma iz­prat­nē)."

Šā­dā ga­dī­ju­mā 3. pun­ktā mi­nē­tā pa­zī­me vei­do­tos, at­sa­vi­not ak­tī­vus jeb­ku­rai no Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pan­tā mi­nē­tām per­so­nām.

 

Liet­de­rī­gi at­zī­mēt, ka šo pro­blē­mu ie­spē­jams ap­ska­tīt arī no ot­ras pus­es. Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pants eso­šā re­dak­ci­jā ap­rak­sta per­so­nas, kas ir ie­in­te­re­sē­tas at­tie­cī­bā pret pa­rād­nie­ku, ta­jā pa­šā lai­kā li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" ie­priekš ci­tē­tā pan­tā – par per­so­nām, kas ir ieintere­sē­tas at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li. Kas iz­nāks, ja mēs vir­tu­āli ie­do­mā­si­mies aiz­vie­tot Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma 72. pan­tā ter­mi­nu „pa­rād­nieks" ar ter­mi­nu „val­des lo­cek­lis"? Paskatīsimies, ku­ras no pan­tā no­rā­dī­ta­jām per­so­nām te­orē­tis­ki var uz­ska­tīt par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li?

 

Ap­lū­ko­sim kat­ru pan­tā mi­nē­to per­so­nu gru­pu un uz­reiz ko­men­tē­sim.

Par ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li at­zīs­ta­mas šā­das per­so­nas:

1)         val­des lo­cek­ļa da­līb­nie­ki (ak­ci­onā­ri) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ri, pār­val­des institūci­ju lo­cek­ļi;

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis nav per­so­na, kas vei­ca saim­nie­cis­ko dar­bī­bu, tam – prin­ci­pā – nevar būt pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļu.

2) pro­kū­rists un ko­mer­cpil­nvar­nieks;

Val­des lo­cek­lim – fi­zis­kai per­so­nai - ne­var būt ko­mer­cpil­nvar­nie­ku.

3) per­so­na, ku­ra sa­stāv ar pa­rād­nie­ka di­bi­nā­tā­ju, da­līb­nie­ku (ak­ci­onā­ru) vai per­so­nāl­sa­bied­rī­bas bied­ru, pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļiem lau­lī­bā, rad­nie­cī­bā vai svai­nī­bā līdz 2. pa­kā­pei;

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis ir fi­zis­kā per­so­na, tam (prin­ci­pā) ne­var būt nedz di­bi­nā­tā­ju, nedz pār­val­des in­sti­tū­ci­ju lo­cek­ļu, tā­tad at­tie­cī­gi ne­var būt šo per­so­nu ra­di­nie­ku.

4) kre­di­tors, kas at­ro­das vie­nā kon­cer­nā ar val­des lo­cek­li.

Sa­ka­rā ar to, ka val­des lo­cek­lis ir fi­zis­kā per­so­na, kas sa­vā vār­dā ne­veic saim­nie­cis­ko dar­bī­bu, tā ne­var at­ras­ties ne­kā­dā kon­cer­nā.

 

No ie­priekš mi­nē­tā var sa­prast, ka at­tie­cī­bā pret val­des lo­cek­li (spē­kā eso­šā LR Mak­sāt­ne­spē­jas li­ku­ma iz­prat­nē) nav un ne­var būt ie­in­te­re­sē­to per­so­nu. Sprie­žot tā­lāk, va­ram se­ci­nāt, ka tā­du apstāk­ļu ie­stā­ša­nās, kas no­rā­dī­ti li­ku­ma „Par no­dok­ļiem un no­de­vām" 60. pan­ta 1. da­ļas 3. Punktā, vis­pār nav ie­spē­ja­ma.

 

Par īpa­šu­ma at­sa­vi­nā­ša­nu

Pa­pil­dus at­tie­cī­bā uz ko­men­tē­ja­mā 60. pan­ta trū­ku­miem var mi­nēt, ka ta­jā nav no­rā­dī­ta at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­ba (tas var būt, pie­mē­ram, ve­cais krēsls par 5 eiro) un ak­tī­vu at­sa­vi­nā­ša­nas laiks (atsavi­nā­ša­na va­rē­ja no­tikt, pie­mē­ram, 7 ga­dus pirms no­dok­ļu pa­rā­da ra­ša­nas). Tā­dē­jā­di pra­sī­ba pret val­des lo­cek­li par no­dok­ļu pa­rā­du at­lī­dzi­nā­ša­nu no­dok­ļu ad­mi­nis­trā­ci­ja var pie­mē­rot val­des lo­cek­lim arī tā­dā ga­dī­ju­mā, ja nie­cī­gas vēr­tī­bas ak­tī­vi bi­ja at­sa­vi­nā­ti „pirms100 ga­diem". To­mēr tā ir „ne­sa­mē­rī­ga so­dī­ša­na".

 

Tā­dēļ li­ku­mā ir liet­de­rī­gi pre­ci­zēt pa­rād­niek­fir­mas at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­bu un pre­ci­zēt ter­mi­ņu, ku­ra lai­kā ak­tīvs bi­ja at­sa­vi­nāts. Pie­mē­ram, no­rā­dīt, ka at­sa­vi­nā­to ak­tī­vu vēr­tī­ba ir vie­nā­da vai pār­sniedz no­dok­ļu pa­rā­da sum­mu, bet at­sa­vi­nā­ša­nas da­tums – trīs ga­du lai­kā pirms no­dok­ļu parāda iz­vei­do­ša­nās (ana­lo­ģis­ki ar ad­mi­nis­tra­to­ra tie­sī­bām at­celt da­rī­ju­mus sa­ska­ņā ar Maksātnespē­jas li­ku­ma 96. pan­tu).

Inlatplus
Inlatplus 11.08.2015 18:05, просмотры: 60
17 сообщений на сайте
Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.