Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

Transporta ligums К списку тем

Transporta ligums
Pomogite sostavit tipovoj Transporta ligums,pozalusta.
Tatzin
Tatzin 16.09.2004 14:07
96 сообщений на сайте

Ответы (2)

Kravas pārvadājuma līgums

vieta, datums

ZS “XX” reģ.Nr.LV00000000000 tālāk tekstā “Pasūtītājs”, tās vadītāja Vārds Uzvārds personā un SIA “BB” reģ.Nr.LV00000000000 tās īpašnieka Vārds Uzvārds personā, tālāk tekstā “Izpildītājs” noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem transporta līdzekļiem izvest no Pasūtītāja ierādītajām cirsmām pēc apliecinājumiem:

1.1. CAV 00000,

1.2. CAV 000000, kas atrodas īpašumā “Noras”, /adrese/ Izpildītāja sniegto pakalpojumu apjoms tālāk saukts “Kokmateriālu pievešana”.

2. Cena un norēķinu kārtība.

2.1. par kokmateriālu pievešanas cenas cena noteikta 10.00 Ls/ m3

2.2. Izpildītāja faktiski izpildītā darba apjoms tiek apliecināts ar abu līdzēju parakstiem Darba izpildes aktiem par katru mežizstrādes vietu. Vienošanās par cenu un Darba izpildes akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

2.3. Pasūtītājs apmaksā rēķinu 10 bankas darba dienu laikā.

3. Pasūtītāja atbildība.

3.1. Uzsākot kokmateriālu izvešanu no cirsmām, ZS “XX” vadītājs ierāda krautuves vietu pie autoceļa, kā arī informē par citiem darba apstākļiem un nosacījumiem, kas ir svarīgi kokmateriālu izvešanas nodrošināšanai.

3.2. Pasūtītājs garantē, ka viņa darbība cirsmās, kurās tiek veikta Kokmateriālu pievešana ir legāla.

4. Izpildītāja atbildība.

4.1. Izpildītājs kompensē Pasūtītāja zaudējumus, ja tādas izraisīs Izpildītāja nepareiza vai prettiesiska rīcība vai nolaidība.

4.2. Izpildītājs atbildēs par savas darbības rezultātā mežsaimniecībai un videi nodarītiem zaudējumiem – augošu koku nolaušanu, noberšanu, risu izbraukšanu, jaunaudžu izpostīšanu, eļļas un degvielas noplūdēm, meža ugunsgrēka izraisīšanu un citiem nodarījumiem.

4.3. izpildītājam ir pienākums stingri ievērot un izpildīt ZS “XX” vadītāja norādījumus darbībā pie Pasūtītāja cirsmām un kokmateriālu krautuvēm.

4.4. uzsākot šī līguma izpildi, Izpildītājs uzrāda dokumentus, kas apliecina viņa tiesības nodarboties ar komercdarbību kādu paredz šis līgums.

4.5. Izpildītājs ar savu rīcību ir atbildīgs par darba drošības tehnikas ievērošanu.

5. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas datumā un ir spēkā līdz līguma nosacījumu izpildīšanas pēdējai dienai.

6. Šis līgums sastādīts uz vienas lapas un parakstīts divos identiskos eksemplāros, kas glabājas pa vienam pie katra līdzēja.

LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Cleo
Cleo 16.09.2004 14:12
19220 сообщений на сайте
vēl kaut kādu uz meilu nosūtīju.
Cleo
Cleo 16.09.2004 14:25
19220 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.