Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

Планируются изменения в законе о социальном страховании К списку тем

Планируются изменения в законе о социальном страховании
“20.³ pants. Darba ņēmēja un darba devēja minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts, tā noteikšana un obligāto iemaksu veikšana.
(1) Pārskata mēneša minimālais obligāto iemaksu objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā mēneša darba alga.
(2) Ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, obligātās iemaksas no starpības starp Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un atbilstoši šā likuma 14.pantapirmajai daļai aprēķināto obligāto iemaksu objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs, izņemot darba devēju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Obligāto iemaksu starpību darba devējs aprēķina, ievērojot šā likuma 20.pantapirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto, un veic pilnā apmērā šā likuma 21.pantapirmajā daļā noteiktajā termiņā.
(3) Minimālās obligātās iemaksas veic tas darba devējs, pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa vai kuram Valsts ieņēmumu dienests paziņojis par pienākumu veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmēju.
(4) Ja šā panta trešajā un piektajā daļā minētajā gadījumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par pārskata mēnesi konstatē darba devējam, izņemot darba devēju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, obligāto iemaksu pārmaksas, kuras nav izmantotas piešķirtā vai pārrēķinātā pakalpojuma aprēķinā, aģentūra aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas un atmaksā tās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(5) Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena darba devēja, Valsts ieņēmumu dienests vienas darba dienas laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē to darba devēju, kurš pirmais ir iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, par pienākumu veikt minimālās obligātās iemaksas.
Karantin
Karantin 11.10.2015 18:42
1380 сообщений на сайте

Ответы (19)

(6) Ja darba ņēmējs kļūst par mikrouzņēmuma darbinieku, Valsts ieņēmumu dienests vienas darba dienas laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo darba devējam, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, ka obligātās iemaksas veicamas no objekta, kas noteikts šā likuma 14.pantapirmajā daļā.
(7) Obligāto iemaksu objekts par katru mikrouzņēmuma darbinieku nav mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar šī likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, kāda piemērojama darba ņēmējam un darba devējam. Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma darbiniekam aprēķina, ievērojot šā likuma 20.pantapirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
(8) Obligāto iemaksu objekts par katru šā panta desmitajā daļā minēto mikrouzņēmuma darbinieku nav mazāks par pusi no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, kas reizināts ar šī likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, kāda piemērojama darba ņēmējam un darba devējam.
(9) Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
(10) Ja darba devēja un darba ņēmēja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, tad darba devējam ir tiesības veikt obligātās iemaksas no šā likuma 14.pantapirmajā daļā noteiktā iemaksu objekta par šādām personām:
1) notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
2) personu, kas ir sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vispārējo vecumu;
3) personu, kurai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai vispārējā vecuma sasniegšanai ir palikuši pieci un mazāk gadi un persona pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;
4) personām ar I un II grupas invaliditāti;
Karantin
Karantin 11.10.2015 18:44
1380 сообщений на сайте
5) pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;
6) personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.
(11) Šajā pantā noteikto minimālo mēneša obligāto iemaksu objektu piemēro proporcionāli tām pārskata mēneša kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.
(12) Šajā pantā noteikto minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B", atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts vecākam, kura aprūpē ir bērns līdz trīs gadu vecumam, vai atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas personai, kura iegūst augstāko izglītību pilna laika studiju programmā.
(13) Šajā pantā noteikto obligāto iemaksu objektu nepiemēro sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.
Karantin
Karantin 11.10.2015 18:44
1380 сообщений на сайте
54. 2017.gadā minimālo obligāto iemaksu objekts par personām, kas noteikts šā likuma 20.³ panta pirmajā, otrajā un septītajā daļā ir ¾ no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, savukārt par personām, kas noteiktas šā likuma 20.³ panta astotajā daļā ir 3/8 no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

55. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 20.³ panta piemērošanas rezultātus attiecībā uz darba ņēmēju, par kuriem tiek veiktas obligātās iemaksas no minimālā obligāto iemaksu objekta, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru un līdz 2019.gada1.oktobrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.”

Likuma 5.pantsstājas spēkā 2016.gada1.janvārī, likuma 1., 2., 3., 4., 6., un 7.pantsstājas spēkā 2017.gada1.janvārī.
Karantin
Karantin 11.10.2015 18:45
1380 сообщений на сайте
Получается, за каждого работающего человека должен быть где-то начислен соц налог с минимальной зарплаты. Или там, где налоговая книжка или где-то в другом месте.
Karantin
Karantin 11.10.2015 18:47
1380 сообщений на сайте
(3) Minimālās obligātās iemaksas veic tas darba devējs, pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa
Karantin 11.10.2015 18:42
Tagad varēs šantažēt darbiniekus - ja gribi, lai pieņem darbā, tad tikai bez ANG.

(5) Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena darba devēja, Valsts ieņēmumu dienests vienas darba dienas laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē to darba devēju, kurš pirmais ir iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, par pienākumu veikt minimālās obligātās iemaksas.
Karantin 11.10.2015 18:42
Praktizēs - pieņem-atbrīvot un tā pa riņķi.
Japaina
Japaina 11.10.2015 20:18
10269 сообщений на сайте
Šādus murgus tikai Latvijā var izdomāt.
Varu viennozīmīgi apgalvot - tas tikai veicinās nelegālo nodarbinātību un nodokļu nemaksāšanu.
Kā es šeit sēžu.
Aivars007
Aivars007 11.10.2015 22:03
25542 сообщения на сайте
Поэтому сейчас пришли всем фирмам письма о том что надо напомнить работникам чтобы налоговые книжки присоединяли...
Karantin
Karantin 12.10.2015 08:08
1380 сообщений на сайте
А что делать если уборщица в 5-ти фирмах работает и всего у нее больше минималки получается? Все равно должна быть фирма, которая платит налоги с минималки?
Karantin
Karantin 12.10.2015 08:11
1380 сообщений на сайте
Принимая уборщиц, будут спрашивать- за тебя уже кто-то платит налоги с минималки? нет- до свиданья!
Или вариант- приняли на работу в несколько мест- придется платить тому, кто первый принял, а если там зарплата 100 евро?, а на втором месте- 200, все равно платит первый...
Tatajna
Tatajna 12.10.2015 08:31
4215 сообщений на сайте
Lai kaut ko tik murgainu izdomātu, laikam vai nu mušmires jāsaēdas, vai jāpīpē "kāsis" - kā bēdīgi slavenā "žurnāliste" jaunalksne kādreiz pīpēja. Droši vien pīpē joprojām.
Aivars007
Aivars007 12.10.2015 09:41
25542 сообщения на сайте
Lai kaut ko tik murgainu izdomātu, laikam vai nu mušmires jāsaēdas
Aivars007 12.10.2015 09:41
Gribētos zināt to personu, kura to izdomāja. Varbūt palasīs grāmatvežu komentārus un nāks pie prāta
Japaina
Japaina 12.10.2015 10:08
10269 сообщений на сайте
придется платить тому, кто первый принял, а если там зарплата 100 евро?, а на втором месте- 200, все равно платит первый
Tatajna 12.10.2015 08:31
Tad atbrīvos un pēc pāris dienām pieņems atpakaļ, lai nav pirmais
Japaina
Japaina 12.10.2015 10:11
10269 сообщений на сайте
А я уже подготовился: увольняю двух работников. Кроме меня нигде не работают. По - родственному содержал, как мог, чтобы хоть какие-то соц.платежи шли. Выполняли работу, которую мог предоставить. Пусть теперь идут на биржу. Правда, кому они нужны в предпенсионном возрасте.
Tehnolog
Tehnolog 12.10.2015 10:36
2850 сообщений на сайте
Это все таки не принято? Не нашла в законе.
Mariina
Mariina 01.01.2016 12:21
68 сообщений на сайте
Tak podoždite hotj do 1. rabočego dņa
Mu-maija
Mu-maija 01.01.2016 12:52
15246 сообщений на сайте
Ili smotrite v GROZĪJUMI - tam že v likumi,lv
Mu-maija
Mu-maija 01.01.2016 12:53
15246 сообщений на сайте
Спасибо, все нашла. У меня еще вопрос - если человек работает на 2 работах. Вместе у него получается минимум по взносам. Надо ли доплачивать до мининума налоги на той работе, куда подана книжка. Спасибо.
Mariina
Mariina 01.01.2016 13:25
68 сообщений на сайте
Vai tad tas 20.3.pantsnav no 2017.gadaspēkā?
Japaina
Japaina 01.01.2016 14:11
10269 сообщений на сайте
Да, похоже, что с 2017 года. Поправьте, если не так. То есть, у нас есть еще год.
Mariina
Mariina 01.01.2016 15:01
68 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.